API tochka

Приложение использует API банка Точка
https://enter.tochka.com/doc/v2/redoc/section/Opisanie-metodov#Rabota-s-vypiskami